Home » กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรเกษตร » วันนี้ (25 พ.ค. 60) นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดชัยนาท กล่าวรายงาน แด่นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

 

วันนี้ (25 พ.ค. 60) นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดชัยนาท กล่าวรายงาน แด่นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

 

วันนี้ (25 พ.ค. 60) นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดชัยนาท กล่าวรายงาน
แด่นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2560 ( Field Day) ภายในงานมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้จำนวน 6 สถานี โดยหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร ทั้งนี้มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 200 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอมโนรมย์ https://youtu.be/nj4O-CHivfA 25

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment