Home » กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรเกษตร » วันนี้ (26 พ.ค. 60) นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560 ( Field Day)

 

วันนี้ (26 พ.ค. 60) นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560 ( Field Day)

 

วันนี้ (26 พ.ค. 60) นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560 ( Field Day) พร้อมทั้งได้พูดคุยกับเกษตรกรเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทำการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.เมืองชัยนาท กว่า 200 ราย ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายอดุลย์รัตน์ องอาจยุทธ นายอำเภอเมืองชัยนาท เป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยมีนายชัด ขำเอี่ยม เกษตรอำเภอเมืองชัยนาทกล่าวรายงาน พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมตามสถานีเรียนรู้ที่จัดขึ้นจำนวน 8 สถานี และนิทรรศการให้ความรู้รวมถึงจุดจำหน่ายสินค้าจากกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมจัดในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท https://youtu.be/6Cn0kT8EYIk26

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment