Home » กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรเกษตร » วันนี้ (31 พ.ค.60) นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2560

 

วันนี้ (31 พ.ค.60) นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2560

 

วันนี้ (31 พ.ค.60) นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมอบนโยบาย และสอบถามแนวทางปัญหาอุปสรรคในการทำงานโครงการกรม ส่งเสริมการเกษตร โครงการพัฒนาจังหวัดชัยนาทกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งกำหนดแผนการจัดกิจกรรมเพื่อเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณและบรรลุเป้าหมายในแต่ละโครงการ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท31

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment