Home » ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง » ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) โครงการเครื่องจักรโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงสีข้าว พร้อมอุปกรณ์ และก่อสร้างอาคารสิ่งก่อสร้าง จำนวน 42 รายการ โดยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) โครงการเครื่องจักรโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงสีข้าว พร้อมอุปกรณ์ และก่อสร้างอาคารสิ่งก่อสร้าง จำนวน 42 รายการ โดยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) โครงการเครื่องจักรโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงสีข้าว พร้อมอุปกรณ์ และก่อสร้างอาคารสิ่งก่อสร้าง จำนวน 42 รายการ

โดยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ร่างขอบเขตงาน TOR ใหม่

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment