Home » องค์ความรู้การเกษตร » นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดชัยนาท กล่าวถึงการดูแลรักษาไม้ผลฤดูแล้ง ต้องมีการจัดการดังนี้ การกำจัดวัชพืชที่ขึ้นรกรุงรัง ป้องกันการแย่งน้ำและอาหารจากไม้ผล อาจทำให้ไม้ผลเจริญเติบโตได้ดีไม่เท่าที่ควร

 

นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดชัยนาท กล่าวถึงการดูแลรักษาไม้ผลฤดูแล้ง ต้องมีการจัดการดังนี้ การกำจัดวัชพืชที่ขึ้นรกรุงรัง ป้องกันการแย่งน้ำและอาหารจากไม้ผล อาจทำให้ไม้ผลเจริญเติบโตได้ดีไม่เท่าที่ควร

 

เกษตรจังหวัดแนะวิธีการบำรุงดูแลไม้ผลในฤดูแล้ง

          เมื่อสิ้นฤดูหนาวสภาวะความแห้งแล้งเริ่มมาทายทัก การเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นน้ำ แรงงาน และเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีการใช้ประโยชน์อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุดดังคำว่า  “ประโยชน์สูงประหยัดสุด”

          นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน   เกษตรจังหวัดชัยนาท  กล่าวถึงการดูแลรักษาไม้ผลฤดูแล้ง  ต้องมีการจัดการดังนี้ การกำจัดวัชพืชที่ขึ้นรกรุงรัง ป้องกันการแย่งน้ำและอาหารจากไม้ผล อาจทำให้ไม้ผลเจริญเติบโตได้ดีไม่เท่าที่ควร อีกทั้งวัชพืชยังเป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตรูไม้ผลอีกด้วย  การใช้ฟาง เศษหญ้า แกลบ หรือวัสดุคลุมดินรอบๆ ต้นบริเวณโคนไม้ผล ใต้ทรงพุ่มเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำในดินรักษาความชื้นไม่ให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาและเมื่อวัสดุคลุมโคนไม้ผลย่อยสลายก็จะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ช่วยปรับปรุงบำรุงดินได้เป็นอย่างดี

          ไม้ผลที่เก็บผลผลิตแล้วควรมีการตัดแต่งกิ่ง โดยการตัดแต่งกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ กิ่งที่เป็นโรคหรือกิ่งที่ไม่ต้องการออกทิ้งให้หมด จัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคแมลงและเป็นการช่วยลดการคายน้ำทางใบอีกด้วย  หลังการตัดแต่งกิ่งควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักบำรุงต้นโดยการหว่านปุ๋ยให้ทั่วบริเวณทรงพุ่ม  ในส่วนของไม้ผลที่กำลังติดผลและมีการติดผลเป็นจำนวนมากๆ ควรมีการตัดแต่งผลออกทิ้งบ้าง เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้ทั้งหมดถ้าน้ำมีไม่เพียงพอ  จะทำให้ผลไม้ร่วงหล่นเสียหายและผลที่ติดอยู่ก็จะไม่มีคุณภาพ และอาจทำให้ต้นไม้ทรุดโทรมได้

          การให้น้ำ ควรมีการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดมากที่สุด เช่นการให้น้ำแบบระบบน้ำหยดเป็นต้น อีกทั้งการพิจารณาระยะเวลาและสภาพความต้องการของพืช การสังเกตสภาพความชื้นในดิน การให้ปุ๋ยเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิตควรคำนึงถึงน้ำที่มีอยู่เช่นกันถ้ามีน้ำน้อยควรให้ปุ๋ยโดยฉีดพ่นทางใบ

          นายธีระศักดิ์  กล่าวเสริมอีกว่าถ้าเกษตรกรมีการดูแลรักษาไม้ผลที่ดีจะส่งผลถึงผลผลิตที่ดีทั้งปริมาณและคุณภาพ  ซึ่งเกษตรกรสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด ใกล้บ้านท่าน

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment