Home » ข่าวรับสมัครงาน » แนวคิดการพัฒนางาน สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 9 โครงการ

 
 

แนวคิดการพัฒนางาน สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 9 โครงการ

 
 

ด้วยรักและคิดถึง

แนวคิดการพัฒนางาน สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

**********************************************

๑)โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ดาวน์โหลดเอกสาร

๒)โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ดาวน์โหลดเอกสาร

๓)โครงการส่งเสริมการผลิตผักเพื่อการค้าให้ปลอดภัยจากสารพิษจังหวัดชัยนาท ดาวน์โหลดเอกสาร

๔)โครงการส่งเสริมการผลิตและจัดการส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทอย่างมีคุณภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร

๕)โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเขียวผิวมัน ดาวน์โหลดเอกสาร

๖)โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร

๗)โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ดาวน์โหลดเอกสาร

๘)โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแบบครบวงจร ดาวน์โหลดเอกสาร

๙)โครงการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจังหวัดชัยนาท ดาวน์โหลดเอกสาร

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment