Home » ข่าวรับสมัครงาน » กรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2557/58

 

กรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2557/58

 

 

กรอบระยะเวลาการดำเนินการ

การดำเนินงาน ทุกภาค ยกเว้นภาคใต้
การปลูก 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2557
การแจ้งปรับปรุงข้อมูลและขอขึ้นทะเบียน 1กรกฏาคม– 15 พฤศจิกายน 2557
การออกใบรับรองเกษตรกร 4กรกฏาคม– 30 พฤศจิกายน 2557
การตรวจ ติดตามการเพาะปลูกข้าว  7 กรกฏาคม– 30 พฤศจิกายน 2557
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment