Home »

 
 

คลังความรู้แบ่งเป็น 5 หมวด

 
 

ปี 2557

คลังความรู้สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท แบ่งเป็น 5 หมวด คือ

ปี2558

คลังความรู้เกษตรกรต้นแบบ

ปี 2559

คลังความรู้เจ้าหน้าที่

การส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร DOAE 59 ชัยนาท การมีส่วนร่วมและการยอมรับขององค์กรและเกษตรกรต่อนักส่งเสริมการเกษตร DOAE 59 ชัยนาท เพิ่มประสิทธิภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว และลดต้นทุนการผลิต ข้าว เมืองชัยนาท การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน DOAE 59 ชัยนาท การปลูกถั่วเขียว DOAE 59 ชัยนาทKMแปลงใหญ่(เอ้) องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบแปลงใหญ่ของอำเภอสรรพยา DOAE 59 ชัยนาท สรรพยา

คลังความรู้เกษตรกรต้นแบบ

วัดสิงห์ สรรคบุรี หนองมะโมง หันคา มโนรมย์

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment