Home »

 

แผนปฎิบัติงาน 15 นโยบาย กษ

 

01 ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กสก.)

02 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (กสก.)

03 พัฒนาเกษตรเกษตรสู่ Smart Farmer (กสก.)

04 บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map) (พด.)

05 พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (Gap) (มกอช.)

06 เกษตรอินทรีย์ (กวก.)

07 ตลาดสินค้าเกษตร (อตก.)

08 การส่งเสริมทฤษฏิใหม่ (สปกษ.)

09 แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (1)

10 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (1)

11 การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน (กสส.)

13 ธนาคารสินค้าเกษตร (กสส)

สรุปภาพรวม 15 นโยบาย จังหวัดชัยนาท (1)

สรุปหน่วยงานบูรณาการ 15 นโยบาย กษ (1)

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment