Home »

 

ITA

 


1.ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง


  •               ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต เอกสารแนบ1
  •               ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจังหวัดชัยนาท เอกสารแนบ2
  •               ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด เอกสารแนบ3
  •              ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดจังหวัดชัยนาท เอกสารแนบ4
  •               ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัดชัยนาท เอกสารแนบ5
  •               ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดชัยนาท เอกสารแนบ6
  •                ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เอกสารแนบ7
                   ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ60)
  •                พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561

 


2.แผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท               – แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561
  


3.ผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 


     โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
– คำสั่งสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท เรื่องต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรที่มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน

                หนังสือผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วม
                คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก.

  รายงานการประชุม ศพก. อำเภอหันคา ครั้งที่ 1.2561  ผลการดำเนินงานจากรายงานการประชุม ศพกเดือนธันวาคม60
  รายงานการประชุม ศพก. อำเภอหันคา ครั้งที่ 2.2561  ผลการดำเนินงานจากรายงานการประชุม ศพกเดือนมกราคม61
  รายงานการประชุม ศพก. อำเภอหันคา ครั้งที่ 3.2561  ผลการดำเนินงานจากรายงานการประชุม ศพกเดือนกุมภาพันธ์61
  รายงานการประชุม ศพก. อำเภอหันคา ครั้งที่ 4.2561  ผลการดำเนินงานจากรายงานการประชุม ศพกเดือนมีนาคม61
 รายงานการประชุม ศพก. อำเภอหันคา ครั้งที่ 5.2561  ผลการดำเนินงานจากรายงานการประชุม ศพกเดือนเมษายน61

          

 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 เอกสารตามไฟล์แนบ แบบสขร.1ตค60
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 เอกสารตามไฟล์แนบ แบบสขร.1พย60
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 เอกสารตามไฟล์แนบ แบบสขร.1ธค60
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 เอกสารตามไฟล์แนบ แบบสขร.1มค61
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เอกสารตามไฟล์แนบ แบบสขร.1กพ61
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 เอกสารตามไฟล์แนบ แบบสขร.1มีค61
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 เอกสารตามไฟล์แนบ แบบสขร.1เมย61
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 เอกสารตามไฟล์แนบ แบบสขร.1พค61
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 เอกสารตามไฟล์แนบ แบบสขร.1มิย61
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 เอกสารตามไฟล์แนบ แบบสขร.1เดือนกค61
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 เอกสารตามไฟล์แนบ แบบสขร.1ส.ค61
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 เอกสารตามไฟล์แนบ แบบสขร.1กย61

 

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment