Home »

 

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

 

 

 • มาตรา 7 (๑) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2547

 • มาตรา 7 (๒) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

1.ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2547

2.กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557

 • มาตรา ๗ (๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557

 • มาตรา ๗ (๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

1.ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560

2.ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร พ.ศ. 2560

3.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน

4.ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

5.ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560

6.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู

7.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540ใช้บังคับ

8.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ

9.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

10.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

11.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

12.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

13.มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 • มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง-

 • มาตรา๙ (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)

-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง-

 • มาตรา๙ (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 • มาตรา ๙ (๔) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

1.คู่มือการปฏิบัติงานการบริการข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

2.คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560

 • มาตรา ๙ (๕) สิ่งพิมพ์ ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ วรรคสอง

-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง-

 • มาตรา ๙ (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง-

 • มาตรา ๙ (๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง-

 • มาตรา 9 (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

เรื่องประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา

1.ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรในการผลิตข้าวครบวงจรและอุปกรณ์ในการปลูกข้าวแปลงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาซื้อปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท ปี 2560

3.ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว โรงสีข้าว และสิ่งก่อสร้างอื่นๆพร้อมติดตั้งเครื่องจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4.ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องจักรผลิตข้าวครบวงจรและอุปกรณ์ปลูกข้าวแปลงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5.ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

6.ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ถ่ายทอดความรู้

7.ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

8.ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9.ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

10.ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

11.ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำแปลงสาธิตวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสารชีวภาพวัสดุผลิตสารชีวภัณฑ์และวัสดุผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรในการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยวิธีคัดเลือก

12.ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพืชแซมและกิ่งพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวาโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยวิธีคัดเลือก

 • มาตรา 9 (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

เรื่องข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง-

 • มาตรา 9 (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

เรื่องข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ

-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง-

 • มาตรา 9 (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

เรื่องสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร. ๑)

-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง-

 

 

 

พรบ ข้อมูลข่าวสาร

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment