Home »

 

ระบบ MRCF

 

 

ผลการดำเนินงาน MRCF สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ปี 2559

ผลสำเร็จการดำเนินงาน MRCF ปี 2559

  1. ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของศูนย์ข้าวชุมชน 3,125 ตัน
  2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มร้อยละ 10-20 หรือประมาณไร่ละ 700-1,400 บาท
  3. เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวพันธุ์ จำนวน 320 ราย
  4. จังหวัดชัยนาทเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์

งานนำเสนอ2