แผนที่ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

 

 

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

พ.ศ. 2556-2558

****************************

 วิสัยทัศน์ (Vision)

“ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

 

2. พันธกิจ (Mission)

 1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตร และวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

 2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานและมีความสามารถในการแข่งขัน

 3. ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์

 4. ให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร

 5. ศึกษาและพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตร

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการให้บริการทางการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร

 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร บุคลากร และกระบวนการทำงาน

 

4. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ (Goals)

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

-          เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

-          ลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ของเกษตรกร

-          สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตร

-          เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง  และพึ่งพาตนเองได้

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการให้บริการทางการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร

-          เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรพึงพอใจในการให้บริการ

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร บุคลากร และกระบวนการทำงาน

-          บุคลากรสามารถปฏิบัติงานและให้บริการเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-          บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง   

-          ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย

5. กลยุทธ์ (Strategies)

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1      ถ่ายทอดความรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2      ส่งเสริมและจัดอบรมการปลูกผักสวนครัว เพื่อบริโภคและจำหน่าย

1.3      ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดทำบัญชีครัวเรือน             

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน      

2.1      ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในศูนย์ข้าวชุมชน

2.2      ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเรื่อง GAP

2.3      บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.4      สร้างเครือข่ายกลุ่มผลิตพืชปลอดภัยมาตรฐาน

2.5      สุ่มตรวจสารเคมีตกค้างในผลผลิตด้วยชุด GT

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตร

3.1      ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่ม         

3.2  พัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูป

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการให้บริการทางการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร              

4.1      พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมการเกษตร

          5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร บุคลากร และกระบวนการทำงาน

5.1      การจัดการความรู้ (KM)

5.2      ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

5.3      ประกวดผลงานเจ้าหน้าที่

5.4      พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment